Projekti

Šobrīd aktīvie projekti

"Latvijas skolas soma" no 01.09.2018.

Skolas soma

Programmas mērķis ir nodrošināt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Programmā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei. Viņiem ir nodrošināta iespēja pieredzēt mākslu un kultūru ( skatuves māksla, mūzika, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" saturs ir saistāms ar šādām jomām:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;
  • zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;
  • Latvijas daba un kultūrainava.

Vairāk te:
2019./2020.m.g.
2018./2019.m.g.

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PUMPURS) 16.03.2017. – 31.12.2023.

Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šī projekta ietvaros 5.-12. klašu skolēni nepieciešamības gadījumā saņem dažādu speciālistu konsultācijas jau no 2017./2018.mācību gada gan klātienē, gan attālināti. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.
Kopš projekta sākuma 2017./2018.mācību gada līdz šim ir sagatavoti 332 IAP un ir sniegts atbalsts izglītojamajiem. 2020./2021.mācību gada 1.semestrī atbalstu ir saņēmuši 28 izglītojamie un sastādīti 39 IAP, 2.semestrī – 42 izglītojamie un sastādīti 52 IAP, kas palīdzēja izglītojamajiem veiksmīgi pārvarēt grūtības un turpināt mācības.
No šī 2021./2022.mācību gada 1.semestra arī 1.-4.klašu skolēniem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas pie projekta "Pumpurs" mācību priekšmetu pedagogiem un atbalsta speciālistiem.

Vairāk te ...

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 29.08.2017. - 31.05.2023.

Nacionālās attīstības plāns

Projekta mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mūsu skolā šī projekta ietvaros 1.-9. klašu skolēni apmeklēs nodarbības individualizētam mācību atbalstam sekojošās projekta piedāvātajās jomās:

  • STEM jomā - praktiskas nodarbības pasaules iepazīšanai, tehniskās jaunrades diena.
  • Valodu jomā - nodarbības lasītprasmes pilnveidošanā.
  • Kultūrizglītības jomā tiks realizēta aktivitāte - "Mācību vizīte", diskusiju klubs "Teātra izrādes apmeklējums" un organizēts "Zemgales reģiona skolu teātru festivāls".

Vairāk te ...

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001

"STEM through 21st Century Skills" 2017. - 2018.

erasmus+

Ievērojot mūsu skolas vīzijas un inženierzinātņu novirzienu, projekts ir saistīts ar dabaszinībām, tehnoloģijām, inženierzinībām un matemātiku. Projekta mērķis ir popularizēt šos priekšmetus, attīstīt skolēnos kritisko un radošo domāšanu, komunikāciju prasmi un sastrādāšanos ne tikai starp savas skolas biedriem, bet arī ar citu Eiropas valstu skolēniem.

Projekts paredzēts 5.klašu skolēniem un darba valoda ir angļu.

Realizācija notiek sadarbībā ar skolām no Dānijas, Igaunijas un Islandes.

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts Nr. 2017-1-LV01-KA219-035431.

"Demokrātija un kultūra skolā" 2017. - 2018.

junior_nordplus

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Oerum School no Dānijas. Projektā būs iesaistīti vismaz 25 pamatskolas (7. un 8. klases) skolēni un vismaz 3 skolotāji.