Informācija par skolēnu kavējumiem un to attaisnošanu

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.89 (01.02.2011.) un skolas direktora rīkojuma Nr.14-PD 1.punktu ir noteikta kārtība, kā vecāki informē skolu, ja skolēns neapmeklē izglītības iestādi:

  1. skolēna kavējumu gadījumā informēt līdz plkst.10.00 klases audzinātāju par neierašanās iemeslu;
  2. rakstiski apliecināt skolēna stundu kavējumus (ne vairāk kā četras mācību dienas semestrī) un nesagatavošanās iemeslus. Nodrošināt, lai bērns kavējumus attaisnojošas zīmes nodod klases audzinātājam ne vēlāk kā divas dienas pēc ierašanās skolā;
  3. skolēnu kavējumus iespējams pieteikt, izmantojot e-klases sistēmu.

Skolēnu kavējumu attaisnošana (.DOCX)