Izglītības likumā minētie izglītojamā (skolēna) pienākumi

54.pants. Izglītojamā pienākumi ir šādi:

  1. apgūt pamatizglītības programmu;
  2. ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;
  3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;
  4. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;
  5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
  6. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
  7. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;
  8. atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;
  9. piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.