Projekti

Šobrīd aktīvie projekti

"Latvijas skolas soma" no 01.09.2018.

Skolas soma

Programmas mērķis ir nodrošināt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Programmā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei. Viņiem ir nodrošināta iespēja pieredzēt mākslu un kultūru ( skatuves māksla, mūzika, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" saturs ir saistāms ar šādām jomām:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;
  • zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā;
  • Latvijas daba un kultūrainava.

Vairāk te:
2019./2020.m.g.
2018./2019.m.g.

"Sporto visa klase"

Sporto visa klase

Programma "Sporto visa klase" radīta 2013.gadā ar mērķi 2. – 6.klašu grupām mērķtiecīgi uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu sekmes mācībās. Tā ir iespēja izzināt dažādus sporta veidus, kā arī stiprināt izpratni par kopīga rezultāta sasniegšanu kā vienotai komandai.


  • Dalībnieki: 2.e, 3.a, 4.b un 6.b klases.

"Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā" 01.09.2021. – 30.04.2024.

EEA grants

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība".
Projekts: LV-LOCALDEV-003 "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā".
"Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras konsultāciju un motivācijas centrs" (turpmāk – Centrs) izveide un aprīkojuma iegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā ir partnera Jelgavas pilsētas pašvaldības kompetencē. Centrs ir veidots, lai jauniešos veicinātu uzņēmējdarbības interesi par augstvērtīgām uzņēmējdarbības nozarēm un veidotu aktivitātes, kas rada jaunas idejas par uzņēmējdarbību, sākot ar nākotnes biznesa nozarēm. Centrs darbojas kā karjeras centrs visā Zemgales reģionā, kur ir iespējams pārbaudīt jauniešu interešu nozares karjerai.
Projekta apakšaktivitātes ietvaros Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola organizē:
1. Robotikas darbnīcas skolotājiem un skolēniem "No apmācībām līdz LEGO Sumo čempiona titulam" (2023.gada 12.oktobris – 2023.gada 01.decembris);
2. Latvijas Robotikas čempionāta Zemgales reģionālās robotikas sacensības (2023.gada 9.decembris);
3. Apmācības skolotājiem un skolēniem par IT tehnoloģiju lietošanu skolā "Dizaina un tehnoloģiju laboratorija "Kur radošums sastop tehnoloģijas"." (2024.gada 14.marts)
4. Konference "Mūsdienu tehnoloģijas skolā" (2024.gada 19.aprīlis).
Lai nodrošinātu JUKMC darbību, apakšaktivitātes ietvaros ir iegādātas: reklāmrukas, pārtikas apdrukas, izšūšanas un 3D tehnoloģiju iekārtas un materiāli, robotikas aprīkojums, metināšanas iekārtas un izejmateriāli, instrumenti un mērinstrumenti, u.c. inventārs garāžas aprīkošanai.
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV).
Projekta partneri: Nevalstiska organizācija "Innovation Circle Network" (NO), Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LV), Jēkabpils novada pašvaldība (LV).
Projekta kopējais finansējums: EUR 969256.

Programmas mājas lapa

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PUMPURS) 16.03.2017. – 31.12.2023.

Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā šī projekta ietvaros 5.-12. klašu skolēni nepieciešamības gadījumā saņem dažādu speciālistu konsultācijas jau no 2017./2018.mācību gada gan klātienē, gan attālināti. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.
Kopš projekta sākuma 2017./2018.mācību gada līdz šim ir sagatavoti 332 IAP un ir sniegts atbalsts izglītojamajiem. 2020./2021.mācību gada 1.semestrī atbalstu ir saņēmuši 28 izglītojamie un sastādīti 39 IAP, 2.semestrī – 42 izglītojamie un sastādīti 52 IAP, kas palīdzēja izglītojamajiem veiksmīgi pārvarēt grūtības un turpināt mācības.
No šī 2021./2022.mācību gada 1.semestra arī 1.-4.klašu skolēniem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas pie projekta "Pumpurs" mācību priekšmetu pedagogiem un atbalsta speciālistiem.

Vairāk te ...

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 29.08.2017. - 31.05.2023.

Nacionālās attīstības plāns

Projekta mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mūsu skolā šī projekta ietvaros 1.-9. klašu skolēni apmeklēs nodarbības individualizētam mācību atbalstam sekojošās projekta piedāvātajās jomās:

  • STEM jomā - praktiskas nodarbības pasaules iepazīšanai, tehniskās jaunrades diena.
  • Valodu jomā - nodarbības lasītprasmes pilnveidošanā.
  • Kultūrizglītības jomā tiks realizēta aktivitāte - "Mācību vizīte", diskusiju klubs "Teātra izrādes apmeklējums" un organizēts "Zemgales reģiona skolu teātru festivāls".

Vairāk te ...

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001