Informācija par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē

Ministru kabineta noteikumi Nr.11
Rīgā 2022.gada 11.janvārī (prot. Nr.2 17. §)
Obligātās prasības izglītojamā pārcelšanai nākamajā klasē
25. Izdarot attiecīgu ierakstu liecībā un izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā, izglītojamo ar vadītāja rīkojumu pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja:
25.1. 1.–3.klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetu noteiktajos sasniedzamajos rezultātos (izņemot mācību priekšmetus vai sasniedzamos rezultātus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumus vai pēc noteikto papildu mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu norises nav saņēmis pamatotu pedagoģiskās padomes ieteikumu par atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;
25.2. 4.–8.klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai ne vairāk kā viena mācību priekšmeta pēcpārbaudījumā ir saņēmis vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;
25.3. 10.–11.klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos (kursos) (izņemot mācību priekšmetus (kursus), no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.
26. Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, 9.klasē atkārtoti apgūst visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Šādā gadījumā izglītojamā atkārtoti apgūtajos mācību priekšmetos iegūtie vērtējumi ir uzskatāmi par gada vērtējumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.
28. Ja vecāks, pilngadīgs izglītojamais vai atbildīgā amatpersona apstrīd izglītojamā mācību snieguma vērtējumu mācību priekšmetā (kursā) gadā vai pēcpārbaudījumos un vienošanās ar attiecīgā mācību priekšmeta (kursa) pedagogu nav panākta, vecākam, pilngadīgajam izglītojamam vai atbildīgajai amatpersonai ir tiesības divu nedēļu laikā pēc attiecīgā vērtējuma paziņošanas iesniegt rakstisku iesniegumu vadītājam par attiecīgā vērtējuma pārskatīšanu. Šādā gadījumā:
28.1. vadītājs ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju ne mazāk kā triju pedagogu sastāvā, iekļaujot attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu viedokļa sniegšanai;
28.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz valsts pamatizglītības vai valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmā noteiktajām prasībām un izglītojamā mācību snieguma izvērtējumu, pārskata attiecīgo vērtējumu, ja nepieciešams, organizē pārbaudījumu un sniedz rakstisku atzinumu vadītājam;
28.3. vadītājs pieņem lēmumu par izglītojamā mācību snieguma vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā mācību priekšmetā un informē par to vecāku, pilngadīgo izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu.
29. Ja pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā vecāks vēlas, lai izglītojamais viena mācību gada laikā apgūst divu klašu mācību priekšmetu (kursu) saturu, tad:
29.1. vecāks, pilngadīgs izglītojamais vai atbildīgā amatpersona līdz attiecīgā mācību gada 31.oktobrim iesniedz vadītājam iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā mācību gadā apgūt divu klašu visu mācību priekšmetu (kursu) saturu;
29.2. vadītājs ar rīkojumu, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu, nosaka izglītojamam līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām kārtojamos pārbaudījumus par tās klases mācību priekšmetos (kursos) attiecīgajā mācību gadā apgūstamo mācību saturu, kurā izglītojamais sākotnēji uzsācis mācības;
29.3. vadītājs ar rīkojumu pārceļ izglītojamo nākamajā klasē un nosaka izglītojamam līdz attiecīgā mācību gada otrā semestra beigām kārtojamos pārbaudījumus par nākamās klases visos mācību priekšmetos (kursos) attiecīgajā mācību gadā apgūstamo mācību saturu, ja līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām:
29.3.1. 1.–3.klases izglītojamais šo noteikumu 29.2. apakšpunktā katra mācību priekšmeta pārbaudījuma noteiktajos sasniedzamajos rezultātos ir saņēmis vērtējumus, kas izteikti ar ne zemāku apguves līmeni kā "apguvis";
29.3.2. 4.–8. un 10.–11. klases izglītojamais šo noteikumu 29.2. apakšpunktā katra mācību priekšmeta (kursa) pārbaudījuma noteiktajos sasniedzamajos rezultātos ir saņēmis vērtējumus, kas nav zemāki par sešām ballēm.
30. Šo noteikumu 29.3.1. un 29.3.2. apakšpunktā minētā izglītojamā mācību priekšmetos (kursos) kārtoto pārbaudījumu rezultātus noformē protokola veidā.
Papildu obligātās prasības – mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi izglītojamā pārcelšanai nākamajā klasē pamatizglītības pakāpē
32. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi pēc mācību gada noslēguma izglītojamam, kuru nav iespējams pārcelt nākamajā klasē atbilstoši šo noteikumu 25.punktam, ir obligāti:
32.1. 1.–3.klasē visos mācību priekšmetu noteiktajos sasniedzamajos rezultātos (izņemot mācību priekšmetus vai sasniedzamos rezultātus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), par kuriem nav saņemts vērtējums vai par kuriem ir saņemts pedagoģiskās padomes ieteikums attiecībā uz izglītojamam nepieciešamajiem papildu mācību pasākumiem;
32.2. 4.–8.klasē visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), kuros izglītojamā mācību snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā ir bijis zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts.
33. Papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus organizē šādā kārtībā:
33.1. papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus nosaka ar vadītāja rīkojumu, ņemot vērā izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumus;
33.2. papildu mācību pasākumu skaits nedēļā nav mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā;
33.3. papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi ir īstenojami saskaņā ar izglītības iestādes noteikto grafiku, nepārsniedzot trīs nedēļas, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā gada 25.augustam;
33.4. izglītības iestāde par papildu mācību pasākumiem, pēcpārbaudījumiem un to norises termiņiem informē vecāku, pilngadīgu izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu.
34. Pēcpārbaudījuma vērtējumu noformē eksāmena protokola veidā. Izglītojamā mācību priekšmeta pēcpārbaudījumā iegūto vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā.
35. Vadītājs lēmumu par tā izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pieņem ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 25.augustam.
36. Izdarot attiecīgu ierakstu liecībā un izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā, izglītojamo vispārējās pamatizglītības programmā 1.–8.klasē ar vadītāja rīkojumu ir tiesības atstāt uz otru mācību gadu tajā pašā klasē vienu reizi. Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamo uz otru gadu neatstāj.