Izglītības likumā minētie izglītojamā (skolēna) pienākumi un tiesības

54.pants. Izglītojamā pienākumi

 1. apgūt pamatizglītības programmu;
 2. ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;
 3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;
 4. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;
 5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
 6. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
 7. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;
 8. atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;
 9. piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.

55.pants. Izglītojamā tiesības

 1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi;
 2. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu;
 3. pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā saņemt individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei, ja tas nepieciešams;
 4. iekšējos normatīvajos aktos, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumos, paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus;
 5. saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot sabiedrisko transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību;
 6. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
 7. piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes padomē;
 8. uz mantas aizsardzību izglītības iestādē;
 9. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
 10. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.